MINDFULNESS

Mind­ful­ness zazwy­czaj tłu­ma­czo­ny jest jako uważ­ność czy uważ­na obec­ność, jed­nak żaden z tych prze­kła­dów nie uwzględ­nia w peł­ni zna­cze­nia tego ter­mi­nu.
Sło­wo mind­ful­ness odno­si się zarów­no do prak­ty­ki jak i podej­ścia, któ­re pole­ga na byciu cał­ko­wi­cie obec­nym wobec doświad­cze­nia pły­ną­ce­go w każ­dej chwi­li zarów­no z zewnątrz (inni ludzie, oto­cze­nie) jak i z wewnątrz nas (wła­sne myśli, uczu­cia, wra­że­nia).
Cho­dzi o jakość bycia wobec każ­de­go poja­wia­ją­ce­go się zja­wi­ska, jakim by nie było.

SPOTKANIE WPROWADZAJĄCE
do 8‑tygodniowego kursu uważności -
MBLC online – 22.04.24 19.00 – 20.30

Udział w spo­tka­niu bez­płat­ny!

Zapisz się przez for­mu­larz poni­żej:

PROGRAM 8 SPOTKAŃ COTYGODNIOWYCH

  1. 06.05 — Zacznij tu i teraz
  2. 13.05 — Cia­ło jest zawsze tu i teraz
  3. 20.05 — Wpro­wa­dze­nie opar­cia uważ­no­ści
  4. 27.05 — Pra­ca z roz­pro­sze­niem
  5. 03.06 — Bada­nie nur­tu
  6. 10.06 — Bada­nie posta­wy obser­wa­to­ra
  7. 17.06 — Akcep­ta­cja i współ­czu­cie dla sie­bie
  8. 24.06 — Życie opar­te na uważ­no­ści
 

Cena za wszystkie 8 spotkań — 900 PLN 

Gwa­ran­cją rezer­wa­cji miej­sca na kurs jest wpła­ta zalicz­ki w wyso­ko­ści 200 zł do dnia 21.04.2024 na kon­to: Fun­da­cji SATI — 32 1240 4315 1111 0011 0513 5927 z tytu­łem: “MBLC 06.05 — 24.06.2024”.

Resz­ta płat­no­ści do 4.05.2024

Zapisy wyłącznie przez formularz poniżej:

Najbliższe wydarzenia

Wydarzenia

O PROWADZĄCYCH

JOANNA FRYCHEL-IMIOLCZYK

Cer­ty­fi­ko­wa­na nauczy­ciel­ka MBLC (cer­ty­fi­ka­cja Mind­ful­ness Asso­cia­tion Pol­ska). Pro­wa­dzi kur­sy uważ­no­ści MBLC (Mind­ful­ness Based Living Cour­se) i współ­czu­cia CBLC (Com­pas­sion Based Living Cour­se).

 

BEATA MIJALSKA-TOKARZ

Cer­ty­fi­ko­wa­na nauczy­ciel­ka MBLC-YA (Mind­ful­ness Based Living Cour­se –Young Adults), pro­wa­dzi tak­że kur­sy uważ­no­ści dla doro­słych – MBLC (Mind­ful­ness Based Living Cour­se), posia­da­jąc cer­ty­fi­ka­ty Mind­ful­ness Assio­cia­tion Pol­ska.

Energia

Tre­ning uważ­no­ści uczy czer­pać ener­gię z życia, cie­szyć się z pro­stych, nawet naj­bar­dziej banal­nych rze­czy, jakie przy­no­si ze sobą każ­da chwi­la

Opanowanie sztuki koncentracji i relaksu

Uczy­my się jak radzić sobie ze stre­sem, jak zmniej­szyć napię­cie ner­wo­we, wypra­co­wać w sobie umie­jęt­ność uspo­ka­ja­nia się, kie­dy poja­wia­ją się gniew lub zde­ner­wo­wa­nie

Równowaga emocjonalna

Opa­no­wa­nie sztu­ki kon­cen­tra­cji i relak­su, oraz tego jak pro­wa­dzić życie w har­mo­nii z inny­mi ludź­mi i ze śro­do­wi­skiem

ADRES

Wan­dy 34AB
41–407 Imie­lin
Pol­ska

TELEFON

Joan­na: +48 608 420 265
Beata: +48 729 831 714

KONTO

FUNDACJA SATI
Bank Pekao 32 1240 4315 1111 0011 0513 5927

Media społecznościowe